โทรติดต่อ : 02-981-0247, 02-981-1242, 02-047-2273 อีเมล : info@mindmap.in.th

Mind Map Basic Inhouse.

หลักสูตร inhouse

Project Description

Mind Mapping Workshop (Inhouse)

หลักสูตร Mind Mapping จะช่วยให้พนักงานขององค์กร พัฒนาความคิดสร้างสรรค์ และใช้สมองในการทำงานได้อย่างเต็มศักยภาพ นั่นหมายถึงองค์กรจะสามารถใช้ทรัพยากรบุคคลทำงานได้เต็มกำลังความสามารถ อันเป็นที่มาของหลักการบริหารความรู้ในองค์กรซึ่งสำคัญมากเท่า ๆ กับการบริหารการเงิน การ
ผลิต และการเปลี่ยนแปลง

หัวข้อการฝึกอบรม

 • การทำงานของสมอง
 • คำ/ภาพ/สี กับความคิด
 • ความจำและการฟื้นความจำ
 • กฎและการฝึกเขียน Mind Map ในการจดบันทึก
 • การนำ Mind Map มาใช้ในการประชุม และนำเสนอผลงาน
 • การนำ Mind Map มาใช้ในการวางแผนกิจกรรมต่าง ๆ ภายในองค์กร และชีวิตประจำวัน
 • การฝึกคิดอย่างเป็นระบบด้วย Mind Map
 • การนำ Mind Map มาช่วยในการบริหารงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 • ผู้เข้าอบรมจะได้รู้จักการทำงานของสมองทั้งสองซีก ในแง่มุมที่สามารถนำมาใช้กับชีวิตจริงได้
 • ช่วยให้ผู้เข้าอบรมสามารถ คิดเป็น คิดออก วิเคราะห์ปัญหาเป็น แก้ปัญหาได้ เกิดความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
 • สามารถจับกฎเกณฑ์และฝึกหัดเขียน Mind Map จนมั่นใจว่าจะนำไปใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง
 • ช่วยให้การทำงาน มีชีวิต ชีวา และสนุกขึ้น

หลักสูตรนี้เหมาะกับ

 • ผู้บริหารระดับสูง ผู้จัดการระดับฝ่าย
 • หัวหน้างานทุกสายงาน
 • ผู้ที่ต้องการใช้สมองสองซีกเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน

ระยะเวลาอบรม

 • อบรมแบบ 3 ชั่วโมง ( ครึ่งวัน ) : แบ่งเป็น 2 ช่วง คือ ช่วงเช้า เวลา 09.00 – 12.00 น. และช่วงบ่าย เวลา 13.00 – 16.00 น.
 • อบรมแบบ 6 ชั่วโมง ( 1 วัน ) คือ เวลา 09.00 – 16.00 น.

จำนวนผู้เข้าอบรม : 30 คน

สนใจจัดอบรมติดต่อ : คุณกิ่งผกา จันที โทร. 02-9810247, 02-9811242 ? อีเมล: kingpaka@mindmap.in.th

 

Back to Top
Enter your Infotext or Widgets here...