โทรติดต่อ : 098-289-2107 อีเมล : thitima@mindmap.in.th

พลังของการคิดเชิงนวัตกรรม.

โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ
เรื่อง “พลังของการคิดเชิงนวัตกรรม” (The Power of Innovative Thinking)

หลักการและเหตุผล

ปัจจุบัน การคิดเชิงนวัตกรรมและการสร้างนวัตกรรมเป็นความสามารถพิเศษซึ่งเป็นที่ต้องการมากในการทำงาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในโลกปัจจุบันซึ่งมีการแข่งขันกันผลิตสินค้าและนวัตกรรมต่าง ๆ ซึ่งต้องอาศัยความคิดแปลกใหม่ที่ไม่ซ้ำกับผู้อื่นและสร้างคุณค่าแก่ลูกค้าการคิดเชิงนวัตกรรมจึงเป็นทักษะสำคัญที่องค์กรควรส่งเสริมให้เกิดขึ้นในพนักงานทุกระดับชั้น

นักสร้างนวัตกรรมหรือนวัตกรที่มีชื่อเสียงในวงการต่างๆ จะมีอุปนิสัยเกี่ยวกับการสร้างนวัตกรรมเช่น การตั้งคำถาม การสังเกต การคิดนอกกรอบ การกล้าทดลอง ดังนั้นในโครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “พลังของการคิดเชิงนวัตกรรม”จะเน้นที่การฝึกทักษะของการคิดเชิงนวัตกรรมเพื่อให้ผู้เรียนนำไปใช้ในการทำงานและการใช้ชีวิตให้เกิดประโยชน์สูงสุด

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อให้ผู้เรียนพัฒนาทักษะการสร้างนวัตกรรมของตนเองอย่างเต็มศักยภาพ
 2. เพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจกระบวนการสร้างนวัตกรรมและเรียนรู้เครื่องมือต่างๆ ของการสร้างนวัตกรรม
 3. เพื่อให้ผู้เรียนมีความคิดริเริ่มในการสร้างผลงานใหม่ โครงการใหม่หรือปรับปรุงผลงานที่มีอยู่แล้ว
 4. เพื่อให้ผู้เรียนมีทัศนคติที่ดีในเรื่องการเรียนรู้สิ่งใหม่การเปลี่ยนแปลงและการออกนอกความเคยชิน

เนื้อหาการอบรม

 1. ความสำคัญของนวัตกรรม
  เนื้อหานี้จะกล่าวถึงความสำคัญของทักษะการสร้างนวัตกรรมในโลกยุคปัจจุบัน
 2. รู้จักและเข้าใจกระบวนสร้างนวัตกรรม
  เนื้อหานี้จะแนะนำกิจกรรมชื่อ Personality Poker ซึ่งเป็นกิจกรรมในรูปแบบไพ่ที่ทำให้ผู้เรียนเข้าใจและรู้จักกระบวนการสร้างนวัตกรรมซึ่งประกอบด้วยบุคคล 4 ประเภทคือ นักเก็บข้อมูล (โพธิ์ดำ), นักคิด (ข้าวหลามตัด), นักทำ (ดอกจิก) และนักสื่อสาร (หัวใจ) กิจกรรมนี้จะทำให้ผู้เรียนทราบว่าตนเองมีจุดแข็งหรือสไตล์ในการสร้างนวัตกรรมอย่างไร และเข้าใจการสร้างทีมงานให้เหมาะสมกับสถานการณ์ต่างๆ
 3. ทักษะของนักเก็บข้อมูล : การตั้งคำถามและการสังเกต
  เนื้อหาส่วนนี้จะกล่าวถึงการพัฒนาทักษะของนักเก็บข้อมูลคือ การตั้งคำถามและการสังเกต เพื่อรวบรวมข้อมูล ข้อเท็จจริง หรือปัญหาเพื่อนำไปสู่การแก้ปัญหาหรือการสร้างนวัตกรรม
 4. ทักษะของนักคิด : การหาไอเดียใหม่และการระดมสมอง
  หลังจากที่นักเก็บข้อมูลได้รวบรวมข้อเท็จจริงต่างๆ แล้ว นักคิดจะหาคำตอบ แนวทางการแก้ไข การหาไอเดียใหม่ ดังนั้นเนื้อหาส่วนนี้จะกล่าวถึงการพัฒนาทักษะของนักคิดคือ การหาไอเดียใหม่ การระดมสมองอย่างมีประสิทธิภาพ
 5. ทักษะของนักทำ : การทำต้นแบบ
  เนื้อหาส่วนนี้จะกล่าวถึงทักษะที่สำคัญที่สุดอย่างหนึ่งของนักทำคือ การทำต้นแบบ (prototype) เพื่อทดสอบไอเดีย วิธีนี้จะช่วยให้ผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าใจไอเดียได้ชัดเจนมากขึ้น เนื้อหาส่วนนี้จะอธิบายวิธีการทำต้นแบบต่างๆ และการสร้างต้นแบบอย่างง่ายของแอพในสมาร์ตโฟน
 6. ทักษะของนักสื่อสาร : การนำเสนอ
  หลังจากที่สร้างผลงานแล้ว นักสื่อสารจะต้องสื่อสารผลงานหรือนวัตกรรมเพื่อให้ผู้อื่นเห็นพ้องหรือคล้อยตาม ดังนั้นเนื้อหาส่วนนี้จะทำให้ผู้เรียนฝึกนำเสนอไอเดียหรือแนวคิดของตนให้ผู้อื่นทราบอย่างมีประสิทธิภาพ
 7. การพัฒนานิสัยหรือโครงการนวัตกรรม
  เนื้อหาส่วนนี้จะสรุปเนื้อหาและแนะนำวิธีพัฒนาโครงการนวัตกรรมและการพัฒนานิสัยของนักสร้างนวัตกรรมอย่างยั่งยืน โดยวิทยากรจะมอบหมายวิธีฝึกนิสัย กิจกรรมหรือโครงงานเพื่อให้ผู้เรียนที่สนใจนำไปประยุกต์ใช้กับการทำงานของตนเอง

โครงสร้างของเนื้อหาการอบรมสรุปได้เป็นแผนภาพดังนี้

thongchai_00

ระยะเวลาในการอบรม

การอบรมใช้เวลา 1 วัน ทั้งหมด 6 ชั่วโมง ตั้งแต่เวลา 9.00 – 16 .00 น.

กำหนดการอบรม

9.00 – 9.15       ความสำคัญของนวัตกรรม
9.15 – 10.00       เข้าใจกระบวนการสร้างนวัตกรรมด้วย Personality Poker
10.00 – 11.15       ทักษะของนักเก็บข้อมูล : การตั้งคำถามและการสังเกต
11.30 – 12.00       ทักษะของนักคิด : การหาไอเดีย
12.00 – 13.00       พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00 – 14.30       ทักษะของนักทำ : การทำต้นแบบ
14.30 – 15.30       ทักษะของนักสื่อสาร : การนำเสนอ
15.30 – 16.00       สรุปและทบทวน

รูปแบบการอบรม

การอบรมนี้เป็นสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ซึ่งผู้เรียนจะมีส่วนร่วมอย่างมากในการทำกิจกรรมต่าง ๆ ทั้งกิจกรรมเดี่ยว กิจกรรมกลุ่ม การอภิปราย โดยใช้สื่อการสอนในรูปแบบที่หลากหลาย ได้แก่ การบรรยาย สไลด์ วิดีโอคลิป กิจกรรม เกม เป็นต้น

เนื้อหาการอบรมจะประกอบด้วยการบรรยายหรือทฤษฎี 30 % การฝึกปฏิบัติ 60 % การแลกเปลี่ยนเรียนรู้หรือแสดงความเห็นในห้องเรียน 10 %

ผลลัพธ์ที่คาดหวังจากการอบรม

1. ผู้เรียนพัฒนาทักษะสำคัญของการสร้างนวัตกรรมจนกระทั่งเป็นนิสัยติดตัว ซึ่งเป็นประโยชน์ในการทำงานและการสร้างนวัตกรรมขององค์กร
2. ผู้เรียนมีความคิดริเริ่มในการปรับปรุงการทำงาน การพัฒนาการทำงาน หรือการทำโครงการใหม่ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อองค์กรหรือเกิดเป็นนวัตกรรมต่อไปในอนาคต
3. ผู้เรียนกล้าเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ และพัฒนาตนเองเพื่อเป็นบุคลากรสำคัญขององค์กร

วิทยากร

อาจารย์ธงชัย โรจน์กังสดาล
อาจารย์ประจำภาควิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาฯ ซึ่งเป็นผู้สอนวิชา “การคิดเชิงนวัตกรรม” ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเป็นเวลา 12 ปี นอกจากนี้อาจารย์ธงชัย ยังเป็นนายกสมาคมความคิดสร้างสรรค์ ความจำ และการเล่น มีผลงานเขียนและแปลหนังสือ10 เล่ม

สถานที่ติดต่อ

คุณกิ่งผกา จันที
หจก. บูซานเซ็นเตอร์ (ประเทศไทย)
176/381 หมู่บ้านรัตนาวลัย หลักสี่ แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210
โทร.02-981-0247, 02-981-1242  Fax. 02-981-0248
E-mail : kingpaka@mindmap.in.th
Website : www.mindmap.in.th

 

 

Back to Top
Enter your Infotext or Widgets here...