โทรติดต่อ : 098-289-2107 อีเมล : Publicworkshop@mindmap.in.th

ปลุกกระต่าย (สำหรับองค์กร).

pukkatay2

หากองค์กรของท่านต้องการ

 • กระตุ้นบุคลากรให้เกิดทัศนคติที่ดีต่อองค์กร และรักองค์กร
 • กระตุ้นให้บุคลากรเชื่อมั่นในตนเอง และองค์กร
 • ส่งเสริม พัฒนา และดึงศักยภาพของบุคลากรออกมาใช้ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
 • เครื่องมือที่ช่วยทำให้การทำงานเป็นไปอย่างรวดเร็วและง่ายดาย

หลักสูตรนี้เป็นการปลุกศักยภาพของบุคลากรท่านให้ตื่นตัว และพร้อมที่จะกระโดดออกจากใต้เงาไม้ของการเปลี่ยนแปลงและยังไม่สามารถปรับตัวได้ทัน  เพื่อการมองเห็นเป้าหมายของตัวเอง และสามารถสร้างเป้าหมายของการทำงานได้อย่างชัดเจน รวมถึงการสร้างวิธีการที่จะนำพาตนเองไปสู่เป้าหมายได้อย่างรวดเร็ว ทั้งนี้เพื่อชัยชนะจากการแข่งขันทั้งในสนามแข่งขันและชีวิตจริง กระต่ายผู้ทะนงตนและมากด้วยความสามารถที่ซ่อนอยู่ จึงจำเป็นต้องสร้างแรงบันดาลใจ เปลี่ยนมุมมอง และเลือกใช้เครื่องมือทุ่นแรงที่ช่วยดึงศักยภาพในตัวเองออกมาใช้ประโยชน์ หากในสถาบันหรือองค์กรของท่านยังมีกระต่ายเหล่านี้อยู่ เราสามารถ “ปลุกกระต่าย” เหล่านี้ให้ท่านได้

“ปลุกกระต่าย”  เป็นการหลอมรวม 3 หลักสูตรเข้าด้วยกันคือ “หลักสูตรปรับความคิด ชีวิตเปลี่ยน” (Mindset for Success) “หลักสูตร Mind Mapping” (Mind Map) และ “หลักสูตรความจำ” (Memory) หลักสูตรนี้เน้นการสร้างแรงบันดาลใจ การปรับเปลี่ยนมุมมองและทัศนคติ รวมไปถึงการพัฒนาสมองทั้งสองซีก ความจำ ด้วยเครื่องมือที่อัจฉริยะเลือกใช้ เน้นการนำไปประยุกต์ใช้งานจริงทั้งในด้านการทำงาน และชีวิตประจำวัน จากวิทยากรผู้มากด้วยความสามารถของบูซานเซ็นเตอร์(ประเทศไทย)

เทคนิค Mind Map® ช่วยในการบริหารงานให้เป็นระบบ รวดเร็ว และง่ายดาย ทั้งในด้านการบริหารจัดการ การวางแผนงาน การพิจารณาหาทางเลือกหรือตัดสินใจ การนำเสนองาน การสื่อสารในองค์กร การระดมความคิด การคิดสร้างสรรค์ การสรุปงาน รวมไปถึงการพัฒนาสมองทั้งสองซีกให้ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด โดยมีวิทยากรผู้มากด้วยความสามารถ อาจารย์ธัญญา ผลอนันต์ หรือทีมงาน (Think Buzan Licensed Instructor)  ผู้ได้รับลิขสิทธิ์ในการเผยแพร่หลักสูตร Mind Mapping ที่เดียวในประเทศไทย เป็นผู้ถ่ายทอด นอกจากนั้นผู้เข้าอบรมยังได้เรียนรู้ทักษะทางด้านความจำ เพื่อใช้เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน อาทิเช่น การจดจำรายละเอียดสินค้าในเวลาอันรวดเร็ว การจำสาระสำคัญจากการอบรมหรือสัมมนา การนำเสนอโดยไม่ต้องใช้โน้ต การจดจำชื่อและใบหน้าลูกค้าหรือบุคคลสำคัญ การจดจำรหัสสินค้า ตัวเลข เหตุการณ์หรือวันสำคัญต่างๆ ซึ่งเทคนิคการจำทั้งหมดนี้จะถูกจัดเก็บในสมองอย่างรวดเร็ว และสามารถดึงออกมาใช้งานเมื่อใดก็ได้ที่ต้องการ หรือที่เรียกว่า “ความจำระยะยาว” โดยวิทยากรที่การันตรีด้วยตำแหน่งแชมป์ความจำระดับประเทศ 2 สมัย คุณลัดดาวัลย์ ชูช่วย เมื่อเครื่องมือต่างๆ ถูกแชร์เพื่อนำมาใช้งาน ดังนั้น ความคาดหวังขององค์กรคือผู้เรียนสามารถนำสิ่งที่ได้เรียนรู้จากการอบรมไปใช้งานได้จริง และใช้อย่างต่อเนื่อง การสร้างแรงบันดาลใจจึงเป็นเรื่องที่สำคัญยิ่ง เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด รวมไปถึงการตั้งเป้าหมายอย่างไรให้ประสบความสำเร็จ โดยวิทยากรหนุ่มไฟแรง อาจารย์อชิระวิชญ์ ภักดิ์โชติพงศ์ (Think Buzan Licensed Instructor)

หลักสูตรปรับความคิด ชีวิตเปลี่ยน (Mindset for Success)

การเปลี่ยนมุมมองอาจจะเป็นเรื่องที่ยากสำหรับใครหลายๆ คน แต่ในความเป็นจริงแล้วคุณอาจจะไม่ยอมเปลี่ยนมันเอง กระต่ายที่ยังคงหลับใหล เพราะความทะนงตนและขี้เกียจ ส่งผลให้เต่าผู้มีความมานะพยายามแซงหน้า หากกระต่ายผู้นี้ปรับมุมมอง เปลี่ยนทัศนคติ พร้อมทั้งมีเครื่องมือดีๆ สักสองสามชิ้น จะส่งผลให้กระต่ายผู้หลับใหลในองค์กรของท่านได้ก้าวกระโดดออกมาอย่างผู้มีความหวัง

The Key Success Mindset การนำพาองค์กรให้บรรลุเป้าประสงค์และเติบโตอย่างยั่งยืน โดยอาศัยเพียงวิธีการดำเนินธุรกิจเพียงอย่างเดียวย่อมเป็นไปไม่ได้เลย เพราะต้องอาศัยปัจจัยหลายด้านมาประกอบเข้าด้วยกัน สิ่งที่น่าสนใจคือผู้บริหารปัจจุบันจะดำเนินการอย่างไรในการนำพาองค์กรให้ก้าวไปสู่ระดับอาเซียนหรือระดับโลกได้ ในการบริหารองค์กรสู่ความเป็นเลิศยุคใหม่ล้วนมุ่งเน้นสู่การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์จากภายในแทบทั้งสิ้น ซึ่ง MindSet หรือทัศนคติเป็นปัจจัยแห่งความสำเร็จที่ทำให้องค์กรนั้นๆ สามารถเติบโตได้อย่างยั่งยืน

Mindset for Success “เปลี่ยนความคิด พิชิตความสำเร็จ”  คือหลักสูตรที่ช่วยเปลี่ยนมุมมองจากจิตสำนึก (Mindset) โดยเริ่มจากการสร้างความเชื่อ (Beliefs) จากนั้นเปลี่ยนให้เป็นค่านิยม (Values) ตลอดจนมีการนำไปปฏิบัติ จนกลายเป็นพฤติกรรม (Behaviour) และในที่สุดเกิดเป็นวัฒนธรรมที่เข้มแข็งของสถาบัน (Organization Culture) กระบวนการดังกล่าวได้ดำเนินการอย่างเป็นระบบ และครอบคลุมปัจจัยแห่งความสำเร็จอื่นๆ เข้าไว้ด้วยกัน

ส่งผลให้

 • ผู้เข้าอบรมได้รู้จักพลังของทัศนคติในแง่มุมที่สามารถนำมาใช้กับชีวิตจริงได้
 • ช่วยให้ผู้เข้าอบรมเกิดค่านิยมความมีส่วนร่วมของบุคลากรในสถาบัน (Involvement of People)
 • ช่วยให้เกิดความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการแก้ไขปัญหาทั้งเรื่องส่วนตัวและเรื่องงานอย่างสันติ
 • ช่วยให้การทำงานมีชีวิต ชีวา และสนุกขึ้น

หลักสูตร Mind Mapping (Mind Map®)

Mind Map® เป็นเครื่องมือช่วยรวบรวมความคิดและข้อมูลในสมองให้ออกมาเป็นรูปธรรม มีแบบแผน เป็นระบบ เปรียบเสมือนการเขียนแผนที่ให้กับสมอง โดยการถ่ายทอดข้อมูลและเรื่องราวต่างๆ ผ่านการจดบันทึกแบบรัศมี จัดเป็นเครื่องมือในการเรียนการสอนรูปแบบใหม่ที่แตกต่าง สอดคล้องกับการทำงานของสมอง

โทนี บูซาน (Tony Buzan) นักจิตวิทยาชาวอังกฤษ ได้พยายามนำเอาความรู้เรื่องสมอง มาปรับใช้ปรับช่วยกับการเรียนรู้ โดยพัฒนาการจดบันทึกแบบเดิมเป็นบรรทัด ใช้ปากกาหรือดินสอสีเดียว มาเป็นการบันทึกด้วยคำที่เป็นกุญแจ ภาพ  สัญลักษณ์ แบบแผ่เป็นรัศมีออกรอบ ๆ ศูนย์กลาง และใช้สีสัน ต่อมาเขาพบว่าวิธีการนี้นำไปใช้กับกิจกรรมอื่น  ในชีวิตส่วนตัวและชีวิตงานได้ด้วย เช่น  ใช้ในการวางแผน วิเคราะห์  ตัดสินใจ  แก้ปัญหา เตรียมพูดในที่สาธารณะและช่วยจดจำ ฯลฯ

โทนี  บูซาน เรียกวิธีการของเขาว่า MIND MAP®   เพราะมันเหมือนกับการทำแผนที่ตามความคิดของคนเรา  และเขาได้เริ่มเผยแพร่วิธีของเขาด้วยการเขียนหนังสือ  และฝึกอบรมวิธีการใช้สมองให้ได้ประสิทธิภาพสูงสุด ปัจจุบันมีคนทั่วโลกกว่า 200  ล้านคนใช้  MIND MAP® เป็นเครื่องมือช่วยในการเรียนรู้และการทำงาน ตั้งแต่นักเรียนอายุ 5 ขวบ ไปถึงผู้บริหารบริษัทยักษ์ใหญ่ อย่างเช่น Barclays, BP, Hewlett-Packard,  และ  IBM

สำหรับในประเทศไทย Buzan Centre Thailand เป็นหน่วยงานที่ได้รับลิขสิทธิ์ในการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ

พัฒนาศักยภาพสมองตามหลักสูตรของ Tony Buzan ที่พิสูจน์ความสำเร็จมาแล้วทั่วโลก ตั้งแต่ปี 2541 โดยมีองค์กรหลายแห่งที่เคยผ่านการอบรมมาแล้ว อาทิเช่น ได้แก่ AIS, True Corporation, DTAC, ปูนซิเมนต์ไทย, อังกฤษตรางู (แอล.พี.), โตโยต้า (ประเทศไทย), เซรามิคอุตสาหกรรม (คอตโต้), กรุงเทพประกันภัย, ไทยประกันชีวิต, การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย, Panasonic, Unilever, กลุ่มบริษัท Loxley, TIPCO, ธนาคารแห่งประเทศไทย, หลักทรัพย์ยูไนเต็ด ,นาคารกรุงไทยธ , ปตทกลุ่ม , บริษัทในเครือเจริญโภคภัณฑ์ และสถาบันบริหารองค์ความรู้ฯลฯ  กลุ่มราชการ อาทิ กระทรวงแรงงาน กรมการปกครองท้องถิ่น กรมป่าไม้ กระทรวงการศึกษา เป็นต้น รวมทั้งหมด 2,850 รุ่น มีผู้ผ่านการอบรมมาแล้วกว่า 300,000 คน (ข้อมูลถึงเดือนเมษายน ปี 2558)

ผู้เข้ารับการอบรมจะได้รับการฝึกให้  “คิดเป็น”  เขียน MIND MAP®  ได้ และนำไปพัฒนาเป็นทักษะในการเรียนรู้ศาสตร์และศิลปะด้านต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ช่วยพัฒนาความคิดสร้างสรรค์และใช้ “สมอง” ในการทำงานได้อย่างเต็มศักยภาพ ช่วยแก้ปัญหาได้อย่างเป็นรูปธรรม  ทำให้การเรียนรู้เป็นเรื่องสนุก มีชีวิตชีวา  และเป็นกิจกรรมร่วมทั้งในการเรียนและชีวิตส่วนตัว

mindmap

หลักสูตรความจำ (Memory)

“หลักสูตรมหัศจรรย์ที่จะเพิ่มพลังการคิดสร้างสรรค์และการจำของคุณด้วยเทคนิคระดับโลกเสริมศักยภาพ สร้างความสำเร็จในการทำงาน

aistine2

สมองของมนุษย์
เป็นกลไกที่น่าทึ่ง คือจักรกลที่มีพลังอำนาจมากที่สุดในโลกซึ่งประกอบไปด้วยเซลล์สมองกว่า 100,000 ล้านเซลล์ที่คอยปรับให้เหมาะสมไปตามสภาพที่เปลี่ยนแปลงไปในขณะเดียวกันก็ได้ซึมซับปริมาณข้อมูลมหาศาลได้ในคราวเดียวกัน ปัญหามีอยู่ว่าเซลล์สมองเหล่านี้ทำหน้าที่อย่างเป็นอิสระต่อกัน กล่าวคือ ข้อมูลที่เซลล์สมองจัดเก็บไว้นี้จะกระจัดกระจายอยู่ในส่วนใดๆ ก็ได้ตามแต่ละช่วงของเวลา หากเราไม่มีการจัดระเบียบข้อมูลต่างๆ ดังนั้น การจัดระเบียบข้อมูลนี่เองคือ หัวใจสำคัญของเทคนิคความจำ  เพื่อการพัฒนาปรับปรุงคุณภาพของความจำให้มีประสิทธิภาพสูงสุด

ความจำและการเรียนรู้เป็นรากฐานสำคัญอย่างหนึ่งในการทำงาน การใช้ชีวิตและการสร้างโอกาสต่างๆ ความจำที่ดีเกิดจากทักษะหลายด้าน เช่น สมาธิ จินตนาการ การสังเกต ดังนั้น การพัฒนาความจำจะช่วยพัฒนาทักษะเหล่านี้ด้วย นอกจากการมีความจำที่ดีแล้ว ปัจจุบันเทคโนโลยีพัฒนาอย่างรวดเร็วทำให้เราต้องเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ อยู่ตลอดเวลา ความสามารถในการเรียนรู้จึงเป็นทักษะที่จำเป็นอีกเรื่องหนึ่งของคนในยุคปัจจุบัน

คนส่วนมากไม่ได้ตระหนักในเรื่องนี้คนที่คิดว่าตนเองมีความจำแย่ อาจเป็นเพียงการขาดการฝึกฝนและการจัดระเบียบความจำอย่างเป็นระบบ การนำเทคนิคที่ท่านจะได้เรียนรู้ในการอบรมไปใช้นั้น จะทำให้ท่านสามารถปรับปรุงความจำของท่านผ่านกระบวนการการพัฒนาเพื่อการจัดเก็บข้อมูลที่สำคัญ ตลอดจนสามารถเข้าถึงข้อมูลเหล่านั้นได้ตามต้องการในทุกเวลาและทุกโอกาสอีกด้วย การขยายความจำของท่านจึงเปรียบเหมือนคู่มือการฝึกฝนสมองและเป็นการฝึกทดลองให้ลงมือกระทำในสิ่งที่ท่านคิดว่า เป็นไปไม่ได้

“ความจำเป็นพื้นฐานของการเรียนรู้ หากคุณจำไม่ได้ คุณก็ไม่สามารถต่อยอดการเรียนรู้ได้”

อาจารย์ธัญญา ผลอนันนต์

หัวข้อการอบรม

ระยะเวลาอบรม 9 หรือ 12 ชั่วโมง

หลักสูตร Mindset for Success

 • รียนรู้ความสำคัญของทัศนคติที่ดี
 • รับรู้ประสบการณ์จากบุคคลที่ประสบความสำเร็จระดับโลก
 • ทำความเข้าใจตนเอง ด้วยการค้นหาเป้าหมายของชีวิต
 • ทดสอบพลังแห่งจินตนาการ
 • การฝึกคิดอย่างเป็นระบบ เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์
 • การสื่อสารอย่างสันติ
 • ความสำคัญของการทำงานเป็นทีม
 • เรียนรู้เทคนิคการเพิ่มพลังทัศนคติด้านบวก

หลักสูตร Mind Map®

 • มหัศจรรย์แห่งการทำงานของสมอง
 • สมองสามารถจดจำสิ่งต่างๆ ได้อย่างไร?
 • ความคิดสร้างสรรค์จากการเปลี่ยนมุมมอง
 • Brainstorming กับการคิดเป็นรัศมี
 • Mind Mapping : รูปแบบ กฎการเขียน
 • การนำ Mind Map ไปประยุกต์ใช้ (workshop)

หลักสูตร Memory for Learning

 • ทำไมมนุษย์จึงไม่สามารถจดจำสิ่งต่างๆ รอบตัวได้?
 • เคล็ดลับ 5 ประการ เพื่อพัฒนาความจำ
 • ระบบที่ทำให้คุณสามารถ พูดสุนทรพจน์ หรือสอนได้โดยไม่ต้องใช้โน้ต
 • วิธีการจำสาระสำคัญจากการสัมมนา การอบรมหรือการเรียน
 • การนำเทคนิคการจำไปประยุกต์ใช้กับการทำงานและชีวิตประจำวัน

สรุป ประยุกต์ใช้ และประเมินผล (กรณีจัดอบรม 12 ชั่วโมง)

 • กิจกรรมการฝึกคิด การคิดสร้างสรรค์ การทำงานเป็นทีมด้วยเครื่องมือคิดสร้างสรรค์
 • ประเมินผลและทดสอบความจำ

ความคาดหวังในการนำ หลักสูตร “ปลุกกระต่าย” ไปใช้ในองค์กร

(สามารถเลือกได้ตามวัตถุประสงค์ขององค์กรท่าน 3 หัวข้อ)

check

การติดตามผล

เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องของหลักสูตร การติดตามผลจึงเป็นเรื่องที่สำคัญในการสร้างพฤติกรรมการเรียนรู้ในรูปแบบใหม่
ระยะเวลาการติดตามผล

 • ครั้งที่ 1 สัปดาห์ที่ 2 หลังการอบรม (ไม่มีค่าใช้จ่าย)
 • ครั้งที่ 2 สัปดาห์ที่ 8 หลังการอบรม
 • ครั้งที่ 3 สัปดาห์ที่ 15 หลังการอบรม

ในการติดตามผล วิทยากรจะประเมินผลจากการเขียน Mind Map ในสัปดาห์ที่ 2 จำนวน 50 ใบ สัปดาห์ที่ 8 จำนวน 100 ใบ เพื่อให้เกิดการกระตุ้นในการสร้างพฤติกรรมการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน พร้อมทั้งตอบข้อซักถาม ช่วยแนะนำวิธีแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น วิเคราะห์และติดตามความคืบหน้าของเป้าหมายที่ได้ตั้งไว้ ในสัปดาห์ที่ 15

สิ่งสำคัญที่ควรตระหนักคือ “คุณได้มอบทักษะที่ลูกศิษย์จะสามารถหยิบมาใช้ใน “การตีความ” ซึ่งจะนำไปสู่ความเข้าใจได้เองในทุกเรื่องทุกครั้งที่ต้องการตลอดชีวิต”

ควบคุมและบริหารโดย อาจารย์ธัญญา ผลอนันต์

ทีมวิทยากร

rew

คุณอชิระวิชญ์ ภักดิ์โชติพงศ์(Think Buzan Licensed Instructor)

ผู้เชี่ยวชาญการสอน Mind Map ตั้งแต่ระดับพื้นฐานจนถึงขั้นประยุกต์ใช้ในเชิงธุรกิจ

Motivation Trainer ทักษะการสร้างสรรค์แรงบันดาลใจและสร้างพลังขับเคลื่อนให้องค์กรในทัศนคติเชิงบวก

mai

คุณลัดดาวัลย์  ชูช่วย (ใหม่)

แชมป์สุดยอดอัจฉริยะนักจำระดับประเทศ 2 สมัย ในปี 2552 และ 2555

และผู้ผ่านการอบรมหลักสูตร Train The Trainer – Memory Practitioner :

: Present by Ron White USA Memory Champion

pragas
สถานที่ติดต่อ

     คุณอัจฉรา  โอยามะ

     บริษัท แอคคูเรซี่ โซลูชั่น จำกัด (สำนักงานใหญ่)

     33/285 ถนนสุขาภิบาล 2  แขวงประเวศ  เขตประเวศ  กรุงเทพฯ 10250

     Tel : 02-077-7809 , 098-289-2107            

     E-mail : Publicworkshop@mindmap.in.th

Back to Top
Enter your Infotext or Widgets here...