Mind Map Book

มายด์แม็ป พร้อมใช้ใน 5 นาที มายด์แม็ปพร้อมใช้ใน 5 นาที แนะนำให้ผู้ไม่เคยรู้จักมายด์แม็ป ซึ่งเป็นเครื่องมือง่ายๆ ที่ช่วยให้คนธรรมดาฉลาด สร้างสรรค์และสื่อกับคนอื่นได้ดีขึ้นมายด์แม็ปเป็นเครื่องมือในการจดบันทึกความคิดและข้อมูลที่ใช้สมองทั้งสองซีก ครึ่งเล่มแรกจะเป็นภาควิชาการที่แสดงความเป็นมา หลักการ ผู้คนที่เกี่ยวข้องกับมายด์แม็ปและแนะนำวิธีเขียนมายด์แม็ปอย่างถูกวิธี ตามที่โทนี บูซานผู้ประสิทธิ์ประสาท กำหนดไว้เมื่อสี่สิบปีก่อนครึ่งหลังเป็นตัวอย่างของการใช้งานจริงของผู้คนต่างวัย ต่างอาชีพและต้นแบบพร้อมใช้ที่ช่วยให้ผู้อ่านสามารถนำไปใช้ในด้านต่างๆ ของชีวิต ทั้งเรื่องส่วนตัว การเรียนการสอนและในธุรกิจการงานหนังสือพิมพ์สองสี่และสี่สีทั้งเล่ม เขียนโดยผู้ที่คร่ำหวอดในการสอนมายด์แม็ปมาแล้วเกือบยี่สิบปี เหมาะสำหรับนักเรียนนักศึกษา ผู้ปกครอง ครูอาจารย์ ข้าราชการ รัฐวิสาหกิจ ผู้ประกอบอาชีพอิสระและพนักงานสถานประกอบการต่างๆ เพราะเขียนให้เข้าใจง่าย เน้นการนำไปประยุกต์ใช้ได้จริง … Continue reading Mind Map Book