โทรติดต่อ : 098-289-2107 อีเมล : Publicworkshop@mindmap.in.th

Broadbanding.

ระบบการประเมินค่างานด้วยวิธีให้คะแนน

Broadbanding
ระบบบริหารค่าตอบแทนแบบสร้างสรรค์

cover_bb  cover_human

ระบบการประเมินค่างานด้วยวิธีให้คะแนน ปัจจัยที่กำหนดค่าของคะแนนไว้เป็นดัชนีในการจัดพนักงานลง “ลำดับชั้นการบังคับบัญชา” เริ่มใช้ในสหรัฐอเมริกาพร้อมๆ กับการเปลี่ยนแปลงการปกครองในประเทศไทย คือราวๆ พ.ศ. 2475 แม้จะมีการพัฒนาออกไปหลายด้าน แต่พื้นฐานวิธีคิดยังมิได้ปรับเปลี่ยนอย่างมีนัยสำคัญ?หน่วยงานรัฐบาลกลางของสหรัฐประสบปัญหาในการสรรหาคนดีมีฝีมือมาร่วมงาน และไม่สามารถรักษาคนดีที่มีอยู่ไว้ได้ จึงขออนุญาตใช้ระบบการบริหารตอบแทนที่สร้างสรรค์และยืดหยุ่น ใช้เวลาทดลองอยู่สิบกว่าปี จนพิสูจน์แล้วว่าได้ผลจึงประกาศใช้เป็นการถาวร และต่อมาเอกชนจำนวนมากก็นำระบบนี้มาใช้ และรู้จักกันในนามว่า Broadbanding

อาจารย์ธัญญา ผลอนันต์ เป็นนักบริหารทรัพยากรมนุษย์ชาวไทยคนแรกๆ ที่ได้รับประสบการณ์ตรง ในการนำระบบนี้มาใช้เมื่อปี 2541 และได้เป็นที่ปรึกษานำองค์กรต่างๆ เข้าสู่ระบบนี้ และบรรยายให้กับหน่วยงานต่างๆ หลายแห่ง เช่น DTAC, Bristol-Myers-Squibb, กลุ่มปูนซิเมนต์ไทย, การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย, กลุ่มชัยบูรณ์ บราเดอร์ส, ไทยเซฟตี้กลาส, TUW TEXTILE รวมทั้งบรรยายให้กับมหาวิทยาลัยต่างๆ เช่น มหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์, NIDA, มหาวิทยาลัยนเรศวร, มหาวิทยาลัย มหาสารคาม นอกจากนั้นได้รับเชิญจาก สมาคมการจัดการงานบุคคลแห่งประเทศไทย และสมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) ให้บรรยาย สาธารณะ หรืออบรมเชิงปฏิบัติการอีก 6-7 ครั้ง

อาจารย์ธัญญา ได้รวบรวมเอกสารประกอบคำบรรยาย พิมพ์เป็นหนังสือชื่อ Broadbanding : An Innovative in Compensation Management หรือ บริหารค่าตอบแทนแบบสร้างสรรค์ด้วยระบบ Broadbanding

Back to Top
Enter your Infotext or Widgets here...