โทรติดต่อ : 098-289-2107 อีเมล : Publicworkshop@mindmap.in.th

iMindMap เพื่อการเขียนเอกสารวิชาการและวิทยานิพนธ์.

iMindMap เพื่อการเขียนเอกสารวิชาการและวิทยานิพนธ์

พนักงานในองค์การต่างๆ จำนวนหนึ่งกำลังพัฒนาตนเองด้วยการศึกษาต่อในบัณฑิตวิทยาลัยต่างๆ นอกจากการเรียนในชั้นเรียนแล้ว อุปสรรคสำคัญประการหนึ่งคือการเขียนนำเสนอเอกสารวิชาการและวิทยานิพนธ์ Mind Map คือ วิธีการจัดระบบความคิดให้สามารถมองเห็น ความคิด ออกมาเป็น รูปธรรม จะช่วยให้มองเห็นในภาพรวม และรู้จักเชื่อมโยงความคิดให้สอดประสานกัน อีกทั้งยังเป็นการกระตุ้นให้เกิดความคิด สร้างสรรค์ และสามารถมองประเด็นต่าง ๆ ได้อย่างรอบด้านอีกด้วย

Mind Map สามารถช่วยให้พนักงานที่กำลังศึกษาต่อ สามารถประมวลผลข้อมูลจำนวนมากจากงานวิจัยและจากหนังสืออ้างอิงได้อย่างเป็นระบบ และสามารถดึงมาใช้ในการเขียนเอกสารวิชาการและวิทยานิพนธ์ โดยเฉพาะวิทยานิพนธ์บทที่สอง ซึ่งเป็นยาขมหม้อใหญ่ที่บางคนติดอยู่เป็นเวลาหลาย ๆ ปี

iMindMap ฝันที่เป็นจริงของโทนี บูซาน (ผู้ประสิทธิ์ประสาท Mind Map) ซอฟต์แวร์เขียน Mind Map รายแรกที่มีคำสั่งภาษาไทย และแทรกเสียงลงไปบนกิ่งได้ และที่สำคัญคือเขียน Mind Map ได้สวยราวกับเขียนด้วยมือ เป็นซอฟต์แวร์ที่เขียน Mind Map ได้อย่างรวดเร็วและประยุกต์ใช้งานได้อย่างหลากหลาย

วิทยากรประจำหลักสูตร :

อาจารย์อชิระวิชญ์ ภักดิ์โชติพงศ์ ผู้ได้รับการฝึกให้เป็นวิทยากรสอน Mind Map  TLI เมื่อ ปี 2555 เป็นผู้เชี่ยวชาญการสอน Mind Map ตั้งแต่ระดับพื้นฐาน จนถึงขั้นประยุกต์ใช้ในเชิงธุรกิจและเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน โดยเฉพาะการสร้างแรงจูงใจ , ความคิดสร้างสรรค์ , การตั้งเป้าหมาย , การสร้างความสัมพันธ์ , การสื่อสารในองค์กร และการสร้างเครือข่ายทางธุรกิจอย่างเป็นระบบ ทั้งในภาครัฐและเอกชน

คุณสมบัติผู้เข้ารับการอบรมและสัมมนา :

พนักงาน ข้าราชการ อาจารย์ที่กำลังศึกษาในบัณฑิตวิทยาลัย ที่ต้องการเครื่องมือใหม่ๆ ที่มีประสิทธิภาพ ไปจัดการกับข้อมูลและเอกสารอ้างอิงจำนวนมากให้เป็นระบบ เพื่อนำไปใช้ในการเขียนเอกสารวิชาการและวิทยานิพนธ์

ระยะเวลาอบรม : 1 วัน รวม 6 ชั่วโมง

สถานที่ติดต่อ

     คุณอัจฉรา  โอยามะ     

     บริษัท แอคคูเรซี่ โซลูชั่น จำกัด (สำนักงานใหญ่)

     33/285 ถนนสุขาภิบาล 2  แขวงประเวศ  เขตประเวศ  กรุงเทพฯ 10250

     Tel : 02-077-7809 , 098-289-2107

     E-mail : Publicworkshop@mindmap.in.th

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to Top
Enter your Infotext or Widgets here...