โทรติดต่อ : 098-289-2107 อีเมล : Publicworkshop@mindmap.in.th

Mind Map + iMindMap.

Mind Mapping สุดยอดเครื่องมือความคิดสร้างสรรค์

+

จัดระบบความคิดและวางแผนด้วยโปรแกรม iMindMap

หลักการและเหตุผล

Mind Map คือ การจัดระบบความคิดให้สามารถมองเห็น ความคิด ออกมาเป็น รูปธรรม จะช่วยให้ผู้ที่มีความสามารถดังกล่าวมองเห็นใน ภาพรวม และรู้จัก เชื่อมโยง ความคิดให้สอดประสานกัน อีกทั้งยังเป็นการกระตุ้นให้เกิดความคิด สร้างสรรค์ และสามารถมองประเด็นต่าง ๆ ได้อย่างรอบด้านอีกด้วย

หลักสูตร Mind Mapping สุดยอดเครื่องมือความคิดสร้างสรรค์ นี้ จะช่วยให้พนักงานขององค์การ พัฒนาความคิดสร้างสรรค์และใช้ สมอง ในการทำงานได้อย่างเต็มศักยภาพนั่นหมายถึง องค์การจะสามารถใช้ทรัพยากรบุคคลได้เต็มกำลัง ความสามารถอันเป็นที่มาของหลักการ บริหารความรู้ ในองค์การซึ่งสำคัญมากเท่าๆ กับการบริหารการเงิน การผลิต และการเปลี่ยนแปลง

สมาคมฯ ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการบริหารความรู้ในองค์การเพราะเชื่อมั่นว่าทรัพย์สินที่มีค่ายิ่งในองค์การคือ ทรัพยากรมนุษย์ซึ่งจะสามารถสร้างองค์การให้เข้มแข็ง และเจริญก้าวหน้าสูงสุด ในปี 2558 นี้ สมาคมฯได้ผนวกหลักสูตร จัดระบบความคิดและวางแผนด้วยโปรแกรม iMindMap เข้ากับหลักสูตรนี้ด้วย

สิ่งที่ท่านจะได้รับ

 • ผู้เข้ารับการอบรมจะได้รับการฝึกให้ คิดเป็น เขียน Mind Map ได้ทั้งด้วยมือและใช้ซอฟต์แวร์ช่วยเขียน
 • สามารถนำไปพัฒนาเป็นทักษะในการเรียนรู้ศาสตร์และศิลปะด้านต่าง ๆ ได้อย่างมี
 • ประสิทธิภาพมากขึ้น ช่วยพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ และใช้ สมอง ในการ
 • ทำงานได้อย่างเต็มศักยภาพ ช่วยแก้ปัญหาได้อย่างเป็นรูปธรรมทำให้การเรียนรู้
 • เป็นเรื่องสนุกมีชีวิตชีวา และเป็นกิจกรรมรวมทั้งในชีวิตงานและชีวิตส่วนตัว

หัวข้อการอบรมและสัมมนา

 • รู้จักการทำงานของสมองและดึงศักยภาพของคุณออกมาใช้อย่างเต็มที่
 • หลักการจำและการรื้อฟื้นความทรงจำ
 • ฝึกคิดสร้างสรรค์และเป็นระบบ
 • หลักการเขียน Mind Map ที่ถูกต้อง และฝึกปฏิบัติการเขียนในรูปแบบต่าง ๆ
 • รู้จักซอฟต์แวร์ Mind Map คำสั่งต่าง ๆ ในการใช้
 • การเขียน Mind Map ด้วยซอฟต์แวร์ เพื่อ การระดมความคิด การบริหารโครงการ ใช้งานร่วมกับโปรแกรมอื่น เช่น word, PowerPoint, Excel
 • การแปลงไฟล์ให้เป็น pdf. Jpg. Bmp
 • ตอบข้อซักถาม

วิทยากร 2 ท่าน

 • อาจารย์ขวัญฤดี ผลอนันต์ และ
 • อาจารย์อชิระวิชญ์ ภักดิ์โชติพงศ์

ระยะเวลาอบรม : 2 วัน รวม 12 ชั่วโมง

สถานที่ติดต่อ

     คุณอัจฉรา  โอยามะ 

     บริษัท แอคคูเรซี่ โซลูชั่น จำกัด (สำนักงานใหญ่)

     33/285 ถนนสุขาภิบาล 2  แขวงประเวศ  เขตประเวศ  กรุงเทพฯ 10250

     Tel : 02-077-7809 , 098-289-2107     

     E-mail : Publicworkshop@mindmap.in.th

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to Top
Enter your Infotext or Widgets here...