โทรติดต่อ : 098-289-2107 อีเมล : Publicworkshop@mindmap.in.th

Who move my cheese.

มุมมองเรื่องการเปลี่ยนแปลงที่แปลกใหม่

Who Moved My Cheese ?

who_paperwho

นายแพทย์สเป็นเซอร์ จอห์นสัน (Spencer Jhonson) ได้เขียนหนังสือชื่อ Who Moved My Cheese  เพื่อแนะนำให้ผู้อ่านรู้เท่าทันและรับมือกับการเปลี่ยนแปลงได้ หนังสือขายดีไปทั่วโลก แต่คนเรารับรู้จากการอ่านได้เพียงร้อยละสิบเท่านั้น และแถมยังจำสิ่งที่อ่านมาแล้วได้ไม่ถึงร้อยละหนึ่ง หลังจากอ่านจบไปแล้วหนึ่งเดือน ทีมงานของคุณหมอจอห์นสัน จึงได้จัดทำเป็นภาพยนตร์การ์ตูนสั้นๆ และหลักสูตรฝึกอบรมขึ้นมาเพื่อตอกย้ำสิ่งที่อ่านและลงมือปฏิบัติใน workshop อาจารย์ธัญญา ผลอนันต์ เป็นคนไทยคนแรก และชาวเอเชียคนที่สอง ที่ได้รับการฝึกอบรมและได้รับประกาศนียบัตร เพื่อเป็นผู้นำการอบรมเชิงปฏิบัติการ Who Moved My Cheese เมื่อเดือนเมษายน 2547 และได้กลับมาดัดแปลงเอกสารให้เหมาะกับวิถีชีวิตและวิธีคิดแบบไทยๆ มากขึ้น และได้จัดการอบรมให้กับบริษัทต่างๆ หลายรุ่น เช่น ComLink และหลักทรัพย์ยูไนเต็ด

สิ่งที่ผู้เข้ารับการอบรมจะได้รับ

  • คุณจะได้รับมุมมองเรื่องการเปลี่ยนแปลงที่แปลกใหม่และนำไปใช้ประโยชน์ในชีวิตงานและชีวิตส่วนตัวได้
  • คุณจะได้รับการถ่ายทอดวิธีคิดและแนวทางปฏิบัติ รวมทั้งชุดของคำศัพท์ให่ๆ ที่ฟังแล้วสนุกสนาน เพื่อร่วมแรงร่วมใจในการเร่งรัดความสามารถในการเปลี่ยนแปลงทั้งัวคุณเองและองค์กรของคุณ
  • คุณจะได้เห็นวิธีทำ ที่จะนำไปสู่แนวทางในการปฏิบัติเมื่อถึงเวลาที่จะต้องเปลี่ยนแปลง

 

 

 

 

 

Back to Top
Enter your Infotext or Widgets here...