Essential Innovation Skills.

Visits: 1,702 view | Categories: Course | 16 พฤศจิกายน 2562 , 15:45:00

หลักสูตร Essential Innovation Skill เหมาะกับทุกคนที่สนใจอยากพัฒนาทักษะด้านความคิดสร้างสรรค์หรือนวัตกรรม โดยเฉพาะผู้บริหาร รวมไปถึงพนักงานใหม่หรือบุคลาครที่องค์กรต้องการให้เป็นผู้สร้างนวัตกรรม เพราะเน้นพื้นฐานที่ควรทราบ Essential Innovation Skill ทักษะการส

หลักสูตร Essential Innovation Skill เหมาะกับทุกคนที่สนใจอยากพัฒนาทักษะด้านความคิดสร้างสรรค์หรือนวัตกรรม โดยเฉพาะผู้บริหาร รวมไปถึงพนักงานใหม่หรือบุคลาครที่องค์กรต้องการให้เป็นผู้สร้างนวัตกรรม เพราะเน้นพื้นฐานที่ควรทราบ

Essential Innovation Skill

ทักษะการสร้างนวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์เป็นความสามารถซึ่งเป็นที่ต้องการมากในการทำงาน   โดยเฉพาะอย่างยิ่งในโลกปัจจุบันซึ่งมีการแข่งขันผลิตสินค้าและบริการต่าง ๆ ซึ่งต้องอาศัยความคิดแปลกใหม่ที่ไม่ซ้ำกับผู้อื่นและสร้างคุณค่าแก่ลูกค้า  การกล้าคิด กล้าทำจึงเป็นทักษะสำคัญที่องค์กรควรส่งเสริมให้เกิดขึ้นในพนักงานทุกระดับชั้น

นักสร้างนวัตกรรมหรือนวัตกรที่มีชื่อเสียงในวงการต่างๆ จะมีอุปนิสัยเกี่ยวกับการสร้างนวัตกรรมเช่น การตั้งคำถาม การสังเกต การคิดนอกกรอบ การกล้าทดลอง ดังนั้นในโครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “เคล็ดวิชาสร้างนวัตกรรม” จะเน้นที่การฝึกทักษะของการสร้างนวัตกรรมเพื่อให้ผู้เรียนนำไปใช้ในการทำงานและการใช้ชีวิตให้เกิดประโยชน์สูงสุด

วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้ผู้เรียนพัฒนาทักษะการสร้างนวัตกรรมของตนเองอย่างเต็มศักยภาพ

2. เพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจกระบวนการสร้างนวัตกรรมและเรียนรู้เครื่องมือต่างๆ ของการสร้างนวัตกรรม

3. เพื่อให้ผู้เรียนมีความคิดริเริ่มในการสร้างผลงานใหม่ โครงการใหม่หรือปรับปรุงผลงานที่มีอยู่แล้ว

4. เพื่อให้ผู้เรียนมีทัศนคติที่ดีในเรื่องการเรียนรู้สิ่งใหม่และการออกนอกความเคยชิน

ระยะเวลาในการอบรม : 1  วัน ( 9.00 น.  –  16.00 น.)

รูปแบบการอบรม

การอบรมนี้เป็นสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ซึ่งผู้เรียนจะมีส่วนร่วมอย่างมากในการทำกิจกรรมต่าง ๆ ทั้งกิจกรรมเดี่ยว กิจกรรมกลุ่ม การอภิปราย โดยใช้สื่อการสอนในรูปแบบที่หลากหลาย ได้แก่ การบรรยาย สไลด์  วิดีโอคลิป  กิจกรรม  เป็นต้น

เนื้อหาการอบรมจะประกอบด้วยการบรรยายหรือทฤษฎี  30 %   การฝึกปฏิบัติ  60 %   การแลกเปลี่ยนเรียนรู้หรือแสดงความเห็นในห้องเรียน 10 %

เนื้อหาการอบรม

 1. ความสำคัญของความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม เนื้อหานี้จะกล่าวถึงความสำคัญของความคิดสร้างสรรค์และการสร้างนวัตกรรมในโลกยุคปัจจุบัน
 2. ทักษะของนวัตกร เนื้อหาส่วนนี้จะกล่าวถึงทักษะสำคัญของนวัตกรหรือผู้สร้างสรรค์นวัตกรรม
 3. การตั้งคำถามและการสังเกต เนื้อหาส่วนนี้จะกล่าวถึงองค์ประกอบเริ่มต้นของการสร้างนวัตกรรมคือ การตั้งคำถามและการสังเกต  เพื่อรวบรวมข้อมูล ข้อเท็จจริง หรือปัญหาเพื่อนำไปสู่การแก้ปัญหาหรือการสร้างนวัตกรรม
 4. การหาไอเดีย หลังจากตั้งคำถามและรวบรวมข้อเท็จจริงต่างๆ แล้ว ขั้นถัดไปคือ การหาไอเดียใหม่  ดังนั้นเนื้อหาส่วนนี้จะกล่าวถึงวิธีการหาไอเดียแบบต่างๆ
 5. การทำต้นแบบ การทำต้นแบบ (prototype)  คือการทดสอบไอเดียก่อนลงมือทำจริง  การทำต้นแบบจะช่วยให้ผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าใจไอเดียได้ชัดเจนมากขึ้น  เนื้อหาส่วนนี้จะอธิบายวิธีการทำต้นแบบด้วยเครื่องมือง่ายๆ
 6. การพัฒนานวัตกรรม เนื้อหาส่วนนี้จะให้ผู้เรียนทำโครงการนวัตกรรมซึ่งเป็นการนำเทคนิคต่างๆ มารวมกัน  เพื่อให้เกิดความเข้าใจและเห็นภาพรวมของการพัฒนานวัตกรรมทั้งหมด
 7. ทบทวนและสรุป

วัสดุอุปกรณ์สำหรับผู้เรียนทุกคน

 1. เอกสารประกอบการสอน
 2. ปากกาสี
 3. กระดาษโพสต์ อิท

ผลลัพธ์ที่คาดหวังจากการอบรม

 1. ผู้เรียนพัฒนาทักษะสำคัญของการสร้างนวัตกรรมจนกระทั่งเป็นนิสัยติดตัว ซึ่งเป็นประโยชน์ในการทำงานและการสร้างนวัตกรรมขององค์กร
 2. ผู้เรียนมีความคิดริเริ่มในการปรับปรุงการทำงาน การพัฒนาการทำงาน หรือการทำโครงการใหม่ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อองค์กรหรือเกิดเป็นนวัตกรรมต่อไปในอนาคต
 3. ผู้เรียนกล้าเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ และพัฒนาตนเองเพื่อเป็นบุคลากรสำคัญขององค์กร